Skip to content

Integritetspolicy

Arbetsmiljö och HR specialisten Umeå AB nedan kallad ”Bolaget” med organisationsnummer 559242-2371, Korsgatan 3b, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som samlas in genom denna hemsida. Bolagets behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, GDPR.

Denna policy beskriver våra processer avseende insamling och behandling av dina personuppgifter och anger dina rättigheter. Dataskydd och integritetsfrågor är ett ansvar och vi kan därför komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling. Som huvudregel behandlar Bolaget personuppgifter med den registrerades samtycke, efter att den registrerade informerats om behandlingen.

Syfte

Bolaget behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att prestera enligt avtal. Bolaget behandlar personuppgifter för att matcha önskad information och lämpliga tjänster. Bolaget kan inte tillhandahålla sina tjänster utan att behandla personuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den tjänst som du har samtyckt till. Vi använder även dina personuppgifter för att förbättra vår tjänst och tillhandahålla service till dig.Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att genomföra säkerhetsåtgärder för personuppgifter, för att förhindra bedrägerier och för att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet.Bolaget behandlar även personuppgifter när detta är nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt Bokföringslagen (SFS: 1999:1078) eller för att följa förpliktelser, t.ex. enligt Bokföringslagen (SFS: 1999:1078) eller för att följa myndighetsbeslut.

Behandling av personuppgifter

E-post, SMS och annan elektroniskt buren kommunikation omfattas av GDPR. Personuppgifter förekommer i sådan kommunikation redan genom att avsändaren och mottagaren är känd. Om du kommunicerar med oss via e-post, post eller annan form av kommunikation behandlar vi kommunikationen och i informationen för att besvara din förfrågan, hantera överenskommelser eller liknande. Vi kan också komma att skicka e-post och annan kommunikation till dig under vårt samarbete och utförande av tjänst.

När och hur delar vi personuppgifter med andra

Information om dina uppgifter lagras vid databaser som tillhandahålls av våra leverantörer. Servrarna är belägna i Sverige. Våra leverantörer använder inte dina personuppgifter och har inte tillgång till dina personuppgifter för annat ändamål än för att tillhandahålla molntjänster och lagringstjänster.Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar bara personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som möjliggör tillhandahållandet av vår tjänst. Oavsett vem som utför behandlingen ansvarar vi gentemot dig för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Bevarande av personuppgifter

Dina personuppgifter bevaras av oss så länge som vi behöver dem för ändamålen. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera dina uppgifter. Eftersom vår behandling huvudsakligen grundar sig i ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta om du inte längre vill att vi ska behandla dina uppgifter. Läs mer om detta nedan under ”Dina rättigheter”.

Gallring av personuppgifter

Personuppgifter gallras eller anonymiseras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Med avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera en person. Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.

IT säkerhet     

Bolaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din personliga integritet och de personuppgifter som du överför vid  användningen av vår tjänst. Om underkonsulter används så har de ingått sekretessförbindelser vad avser personuppgifter de kommer i kontakt med i sin tjänst. Dina personuppgifter lagras av oss på servar tillhörande den molnjänstleverantör som vi anlitar, lokaliserade i Sverige.

Dina rättigheter

Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke.

Registrerade har även rätt att begära att få tillgång till sina personuppgifter. Det kan ske genom att begära ett registerutdrag i elektroniskt format eller på papper eller genom att ställa specifika frågor om personuppgifter. Registrerade har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och/eller radering av sina personuppgifter. Registrerade har även rätt att få ut sådana personuppgifter om de tillhandahållit Bolaget i ett allmänt läsbart format, där så är möjligt (s.k.dataportabilitet). Registrerade har alltid rätten att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.

Vid frågor kontakta

Carola Nilsson
072 725 06 99
Personuppgiftsansvarig

fav