Skip to content

Utbildning

Tjänst

Arbetsgivare har krav på sig att både bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete men även ha kunskap om organisatoriska och sociala faktorer som påverkar arbetsmiljön. Allt från förebyggande insatser till att genomföra åtgärder. 

Nedan finns utbildningar inom några områden som påverkar organisation och ledarskap.

Utbildningarna företagsanpassas och offereras enligt önskemål. 

Vi är godkända utbildare för AFA Försäkring.

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad.

Arbetsmiljöutbildning (BAM -Bättre arbetsmiljö)

Utbildningen ger kunskap om grundläggande arbetsmiljöarbete, lagar och regler, roller och ansvar. Upplägget sker genom föreläsning, övningar och diskussioner i grupp. 

 • Grundläggande kunskaper om arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsgivaren och arbetstagarens skyldigheter och rättigheter
 • Identifiera och riskbedöma arbetsmiljön
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Alkohol, droger och spel 
 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Arbetsmiljö för chefer

Utbildningen riktar sig till dig som chef eller arbetsledare som behöver kunskap för att genomföra praktiskt arbete i din vardag samt kunna leva upp till ditt delegerade arbetsmiljöansvar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen 

Syftet med att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbeta förebyggande och genomföra åtgärder innan anställda blir sjuka eller skadade eller på annat sätt far illa. 

Arbetet underlättar att:

 • upptäcka och åtgärda risker i tid
 • främja goda arbetsförhållanden
 • motverka stress och onödiga sjukskrivningar
 • skapa ordning och reda i organisationen
 • främja trivsel, engagemang och goda prestationer, 
 • bidra till bättre ekonomi genom goda arbetsförhållanden.

Utbildningen är företagsanpassad och vi arbetar med en grundläggande struktur för ett fungerande arbetsmiljöarbete under året.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA

I föreskriften om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA ställs krav på att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Utbildningen ger dig förståelse för vad föreskriften innebär i praktiken.

Arbetsanpassning 

Den 1 juni 2021 kom nya regler kring arbetsgivarens ansvar för arbetsanapssning. Arbetsgivaren ska för att underlätta arbetet ta fram interna rutiner främst för att kunna ta emot och utreda behovet i organsiationen. Det syftar till att så snabbt som möjligt komma igång med åtgärder som är lämpliga utfirån behov och möjligheter. Innan insatser är det viktigt att kartlägga både arbetsuppgifter och arbetsmiljön. Åtgärder kan se olika ut utifrån person och behovsom exv arbetsanpassning, behov av arbetshjälpmedel eller andra insatser. Detta för att medarbetare ska kunna återgå till ordinarie eller annat arbete inom företaget (omplacering).

Utbildningen ger dig kunskap om arbetssätt samt vilka interna processer som krävs. 

Att förebygga och hantera konflikter 

Konflikter kan bli kostsamma och orsaka personliga och konsekvenser på arbetsplatsen. 

Lägre produktion, sämre kvalitet  samt ökade personalomsättning och även sjukskrivningar är tyvärr vanliga konsekvenser.

Företag bör satsa på tydliga spelregler och skapa en arbetsplats med förutsättningar för gott samarbete och bra kommunikation. Ledare kan lära sig att tidigt se signaler och hantera konflikter. 

Utbildningen ger dig stöd att arbeta med förebyggande insatser samt få förståelse för konflikters eskalation. Vi lägger även grunden för att tidigt kunna ta tag i konflikter och arbeta med så kallad mini-medling. Arbetet utgår från Medlingscentrums kunskapssammanställning inom området.

 

Förebygg och hantera kränkande särbehandling och mobbning. 

Chefer och arbetsledare har ett särskilt ansvar för att förebygga och uppmärksamma samt hantera kränkande särbehandling. Det innebär att de måste ha tillräckligt med kunskaper inom området.

Utbildningen ger kunskap om hur man kan organisera sin verksamhet, hur man kan samarbeta och kommunicera om hur arbetet leds. Vi går igenom risker, signaler och tecken samt rutiner för utredning samt ansvarsområden. 

Förebygga och hantera diskriminering/aktiva åtgärder 

Alla arbetsplatser ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier. Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och jobba för allas lika rättigheter och möjligheter.

I utbildningen går vi igenom hur du som arbetsgivare kan arbeta systematiskt, vad du är skyldiga att utreda, samt vilka åtgärder du behöver göra om du får kännedom om att en arbetstagare upplever sig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Svåra samtal eller nödvändiga?

Det finns många samtal som av olika anledningar kan kännas jobbiga att ta i men är ack så nödvändiga.

I utbildningen går vi igenom samtalssituationer som kan upplevas som jobbiga att ta med en medarbetare. 

Om du själv är förberedd på vad du vill så kan du lättare agera, genomföra och bemöta både dina och den andres reaktioner. 

Det är även viktigt att skilja på olika samtal som kan få arbetsrättsliga konsekvenser.

 • Olika former av samtal
 • Dokumentation
 • Sjukdom eller misskötsel 
 • Konflikter och samarbetsproblem
 • När ska du som chef agera och ingripa
 • Förebyggande åtgärder

Första hjälpen och krisstöd

Varje dag inträffar det olyckor och akuta sjukdomar i samhället och på våra arbetsplatser. Chefer och arbetsledare behöver tillräckliga kunskaper om första hjälpen och krisstöd för att kunna planera och ordna detta på bästa sätt utifrån sin verksamhet.

Innehåll: 

 • Kunskap om vilken beredskap och rutiner som krävs utifrån föreskriften första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) 
 • Kunskap om vilka hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom måste vidtas
 • Åtgärder för att få den sjuke/skadade under medicinsk vård
 • Krisstöd
 • Handlingsplan 

 

Intresserad och vill veta mer?